پل‌های ارتباطی شما با صندوق قرض الحسنه معراج بندر دیر

1 تلفن:

077 35422660

2 فکس:

077 35425118

3 سامانه پیامکی:

5000218117

4 وبمیل:

_info@sqmd.ir_

5 آدرس:

 بوشهر - بندر دیر -  بلوار امام خمینی -  بازار مرکزی